Obchodné podmienky

Tu si môžete preštudovať naše obchodné podmienky, ktoré upravujú prístup, používanie internetovej stránky 2sis.sk (ďalej len "stránky") a právne vzťahy medzi spoločnosťou 2SIS, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a Vami. Pozorne si ich prečítajte predtým, ako u nás začnete nakupovať.


Prevádzkovateľ:

2SIS, s.r.o. so sídlom, Mierová 21, Veľký Biel 90024

IČO: 50218069

DIČ: 2120250605

Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

kontakt: madeby@2sis.sk

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu 2sis.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

REGISTRÁCIA

Registrácia je pri nákupe na našej stránke dobrovoľná. Predávajúci spracováva osobné údaje registrovaných kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky 2sis.sk a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, za účelom doručenia zásielok od 2SIS, s.r.o., teda na plnenie zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze 2sis.sk. Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "madeby@2sis.sk".

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky e-mailom/telefonicky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke 2sis.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu/telefónu o prijatí objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

DODACIA LEHOTA, PREPRAVNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota objednaného tovaru je:

- 3-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, ak je tovar skladom,

- 3-7 pracovných dní od prijatia platby, pokiaľ je tovar skladom

- resp. v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru.

V prípade, že objednaný tovar je na 2sis.sk uvedený ako "skladom" a Predávajúci ho už skladom nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.

Preprava tovaru je realizovaná:

- Slovenská pošta - k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho alebo pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 5 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.

Predajný doklad (faktúra) o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

(i) na e-mailovú adresu predávajúceho reklamacie@2sis.sk,

(ii) poštou na adresu predávajúceho 2SIS s.r.o., Mierová 21, Veľký Biel, 90024, Slovenská republika a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Záručná doba je vždy uvedená na jeho obale.

Chyby:

a) odstrániteľné: za odstrániteľné sa považujú také chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.

b) neodstrániteľné: záručná doba (expiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu reklamacie@2sis.sk.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.9.2016. 2SIS, s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

Poskytovateľ služby nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím informácií, ktoré obsahuje táto webová stránka, vrátane škôd, ktoré vzniknú z nepresností, opomenutí alebo chýb. Každý, kto sa spoľahne na informácie, ktoré sú obsahom tejto stránky, alebo akýmkoľvek spôsobom použije údaje, ktoré sú v nej obsiahnuté, tak robí na vlastné riziko. Poskytovateľ služby týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, a to bez obmedzenia, priamych, nepriamych alebo následných škôd vrátane straty z príjmov, straty zo zisku, straty príležitosti alebo iné škody.